پروژه باغ بام و تراریوم هتل جهان

پروژه باغ بام و تراریوم هتل جهان

مشاوره ، طراحی و نظارت

 

زهکش باغ بام هتل جهان

فیلتر خاک باغ بام هتل جهان

 

ترکیب بستر کاشت باغ بام هتل جهان

بستر کاشت باغ بام هتل جهان

کاشت 1 باغ بام هتل جهان

کاشت 2 باغ بام هتل جهان

کاشت 3 باغ بام هتل جهان

باغ بام هتل جهان

پربازدیدترین مطالب

کد پربازدیدترین